Καλύτερες πεντάδες με βάση τη στατιστική ανάλυση …

Με βάση τους μεταστατιστικούς δείκτες USGp (ποσοστό χρήσης), DRtg (αμυντική δεινότητα) και ORtg (επιθετική δεινότητα) οι πεντάδες που θα εμφάνιζαν τη μεγαλύτερη διαφορά ανάμεσα στην επιθετική και αμυντική δεινότητα έχοντας…